fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens elektronische communicatie, zoals e-mail, verstaan, mits de identiteit van de afzender en authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Sam Stone Company
Kenauweg 17a
2331 BA Leiden
Kvk 57186820

Artikel 3 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. De ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2, komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de ondernemer zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte heeft gesteld of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van overige feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Bij goede gronden heeft de ondernemer het recht de overeenkomst niet aan te gaan, te ontbinden of bijzondere voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door de consument of de door de consument aangewezen derde.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om het product te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: SamStone, Hoge Morsweg 789, 2332HH Leiden, info@samstone.nl, 0628568997 via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post, of per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
 4. De consument retourneert het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 bepaalde.
 5. Producten dienen geretourneerd te worden met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 6. In geval van herroeping draagt de consument de kosten en het risico van het terugzenden van het product.
 7. Ondernemer vergoedt de van de consument ontvangen betaling uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping.

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten:

 1. die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd;
 2. die persoonlijk zijn van aard;
 3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 4. die snel bederven of verouderen;
 5. kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

Artikel 6 – Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De ondernemer zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Indien levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding zal de ondernemer de van de consument ontvangen betalingen terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of de door de consument aangewezen derde.

Artikel 7 – Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht niet binnen 14 dagen behandeld kan worden, zal de ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van waarin de consument een oplossing kan verwachten.
 4. Mochten consument en ondernemer het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.
Translate »